Konular

Sempozyumun ana teması, “100. Yıl Perspektifiyle Geçmişten Geleceğe Kamu Maliyesinde Yapısal Dönüşümler” olarak belirlenmiş olup, bu konuyla sınırlı olmamak üzere Maliye biliminin tüm ana bilim dallarından bildiri kabul edilmektedir. 

Sempozyum ana teması olarak belirlenen konu dışındaki alanlardan gelen bildiriler;  Maliye Teorisi, Mali Hukuk, Mali İktisat, Bütçe ve Mali Planlama başlıkları dört oturumda sunulacak olup, Uluslararası Maliye Sempozyumu’nun konuları web sayfasında temel alanlar ve alt başlıkları itibariyle ilan edilmiştir. Konular burada sayılanlarla da sınırlı olmayıp, Maliye alanını zenginleştiren, analiz ve politika yapma kapasitesinin artışına zemin hazırlayan her türlü çalışmayı kapsamaktadır.

1. MALİYE TEORİSİ

Kamu Gelirleri

Devlet Borçları

Dışsallıklar

Vergi Teorisi

Mahalli İdareler Maliyesi

Maliye Tarihi

Kamu Harcamaları

Kamusal Mallar

Davranışsal Maliye

Vergi Psikolojisi

Mükellef Davranışları

Uluslararası Maliye

2. MALİ HUKUK

Vergileme İlkeleri

Mükellef Hakları

Vergilendirme Süreci

Vergi Denetimi

Uluslararası Vergileme

Vergi Kaçakçılığı

Mükellefin Ödevleri

Vergi İdaresi

Vergi Kabahatleri ve Suçları

Vergi Yargısı

Transfer Fiyatlandırması

E-Vergileme Sistemi

3. MALİ İKTİSAT

Maliye Politikası

Kamu Ekonomisi

Refah Ekonomisi

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Kamu Sektöründe Etkinlik

İnovasyon ve Kamu Politikaları

Ekonomik Kriz ve Maliye Politikası

Ekonomik Kalkınma ve Vergileme

Piyasa Aksaklıkları ve Maliye Politikası

Borç Yükü ve Ekonomik İstikrar

Politik Kurumlar ve Mali Kapasite

Kamu Girişimciliği ve Özelleştirme

4. BÜTÇE VE MALİ PLANLAMA

Kamu Bütçesi

Bütçe Süreci

Bütçe Denetimi

Katılımcı Bütçeleme

Kamu İhale İşlemleri

Kamu Mali Denetimi

Bütçe Sistemleri

Bütçe Uygulamaları

Bütçe Hakkı

Mali Planlama ve Mali Yönetim

Kamu Harcama Hukuku

Hazine İşlemleri