Yönerge

“ULUSLARARASI MALİYE SEMPOZYUMU/TÜRKİYE” YÖNERGESİ

Madde 1. Tanım ve Amaç

“Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye”, maliye bilimi alanındaki yeni gelişmeleri incelemek, ulusal ve uluslararası mali konuları tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek, maliye bilim insanlarının uluslararası düzeyde işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturmak, maliye bilim insanları ile üst düzey bürokratları bir araya getirerek bilimsel ve sosyal bağlar kurmak için yılda bir kez Sempozyum Genel Kurulu’nca belirlenen üniversitenin Maliye Bölümü tarafından gerçekleştirilen bilimsel bir platformdur.

Sempozyumun amaçları şunlardır:

a) Maliye bilimi alanındaki yeni gelişmeleri incelemek, ulusal ve uluslararası mali konuları tartışmak ve mali sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve sunmak.

b) Maliye bilimi alanıyla ilgili disiplinlerarası çalışmaları, araştırmaları ve projeleri teşvik etmek.

c) Maliye bilimi alanında yürütülen akademik çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal tanınırlığın artmasına katkıda bulunmak.

ç) Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden maliye bilim insanları arasında uluslararası düzeyde işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturmak.

d) Maliye bilimi alanında nitelikli akademik çalışmalar üretilmesine ve bilim insanlarının gelişimine katkı sağlamak.

e) Üniversitelerdeki maliye bilim insanları ve alanla ilgili üst düzey bürokratları bir araya getirerek bilimsel ve sosyal bağlar kurmalarını sağlamak.

f) Maliye bilimi alanında akademik yaşamın her aşamasında insana, emeğe ve bilgiye saygı gösterilmesini ve bilimsel etik kurallara uyulmasını gözlemek.

Madde 2. Sempozyumun Organları

Sempozyum organları; Genel Kurul, Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulundan oluşur.

Madde 3. Genel Kurulun Oluşumu ve İşleyişi

Genel Kurul, sempozyumun en yetkili karar organıdır. Genel Kurul; üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin Maliye Bölümü, Hukuk Fakültelerinin Mali Hukuk Anabilim Dalı öğretim elemanları ile Maliye Bilim Dalında akademik kariyer yapan veya yapmış olan Türk veya yabancı öğretim elemanlarından ve emeklilerinden oluşur.

Sempozyum Genel Kurulu olağan olarak yılda bir kez sempozyumun yapıldığı yerde ve sempozyum programında belirlenen tarih ve saatte toplanır. Genel Kurula; onursal başkan, katılmadığı durumlarda sırasıyla bilim kurulu başkanı, başkan yardımcılarından birisi veya düzenleme kurulu başkanı başkanlık eder ve yönetir. Genel Kurula katılan her maliye bilim insanının bir oy hakkı vardır, oylar şahsen kullanılır. Kararlar genel kurula katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Madde 4. Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

Genel Kurul, sempozyuma ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı bir forum ortamıdır. Genel Kurulun yetki ve görevleri şunlardır:

a) Her yıl sempozyumu düzenleyecek üniversiteyi belirlemek.

b) Genel Kurul üyeleri arasından Sempozyum Bilim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek.

c) Sempozyumun Düzenleme Kurulu Başkanı tarafından sunulan sempozyum verilerini değerlendirmek.

ç) Sempozyumlar ile ilgili olarak Bilim Kuruluna ve Düzenleme Kuruluna görüş belirtmek ve önerilerde bulunmak.

d) Sempozyum yönergesindeki değişiklik tekliflerini karara bağlamak.

Madde 5. Bilim Kurulunun Oluşumu ve Seçimi

Bilim Kurulu; onursal başkan, Genel Kurul’da seçilen yirmibir üye, o yıl sempozyumu düzenleyen bölümün temsilcisi ve maliye alanıyla ilgili çalışmaları olan en fazla onbeş yabancı bilim insanından oluşur.

Bilim Kurulu üyeliği için, bir Genel Kurul üyesi genel kurul salonunda bulunan bir başkasını aday gösterilebileceği gibi kendisi de aday olabilir. Üyeler üç yıl süreyle görev yapmak üzere; Genel Kurul üyesi olan profesör, doçent ve doktor öğretim üyeleri arasından seçilirler. Profesör üyeler profesörler tarafından, doçent üyeler doçentler tarafından ve doktor öğretim üyesi üyeler doktor öğretim üyeleri tarafından seçilirler.

Üyelerin görev süreleri içindeki akademik unvan değişikliği Bilim Kurulu üyeliğini etkilemez. Ayrılan üyenin yerine yedek üyeler sırasıyla Bilim Kuruluna çağrılır. Bir üniversitenin aynı fakültesinden birden fazla Bilim Kurulu üyesi olamaz. Yabancı bilim insanları Genel Kurul üyeleri tarafından teklif edilir ve Bilim Kurulunca belirlenir.

Bilim Kurulunun onursal başkanı ve düzenleyen üniversitenin temsilcisi dışındaki 21 üyesinin unvanlara göre dağılımı şöyledir:

Unvan

Asıl Üye

Yedek Üye

Prof. Dr.

13

5

Doç. Dr.

5

3

Dr. Öğr. Üyesi

3

2

Madde 6. Bilim Kurulunun Toplanması ve İşleyişi

Bilim Kurulunun onursal başkanı Prof. Dr. Aykut Herekman’dır. Katılması halinde kurullara başkanlık eder. Bilim Kurulu, yeni oluştuğu gün ve yerde Onursal Başkanın veya en kıdemli Bilim Kurulu üyesinin başkanlığında toplanır ve profesör üyeler arasından bir başkan ile iki başkan yardımcısı seçer.

Bilim Kurulu sempozyum hazırlık toplantılarının ilki sempozyumun yapıldığı yerde, diğerleri ise düzenleyecek üniversitede veya Sempozyum Bilim Kurulu üyelerine en uygun düşecek yerde Sempozyum Düzenleme Kurulu başkanının gündemli çağrısı üzerine yapılır. Bilim kurulu toplantılarına Onursal Başkanın katılamadığı durumlarda Bilim Kurulu Başkanı, onun da katılamadığı durumlarda Bilim Kurulu Başkan Yardımcılarından kıdemli olanı başkanlık eder. Bilim Kurulunda karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

Bilim Kurulu toplantılarına görev süresi içinde mazeretsiz olarak iki kez katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

Madde 7. Bilim Kurulunun Yetki ve Görevleri

Bilim Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

a) Sempozyumun ana konusunu ve varsa panel konusunu kararlaştırmak.

b) Sempozyuma katılacak davetli konuşmacıları ve panelistleri görüşmek, önermek ve değerlendirmek.

c) Sempozyuma gönderilen bildirileri kör hakem usulüyle değerlendirmek ve sunulacak olanları belirlemek.

ç) Sempozyumda eşzamanlı ve Türkçe/İngilizce oturumların düzenlenmesine karar vermek.

d) Sempozyum bildiri kitabında yer almak üzere gönderilen tam metin bildirileri değerlendirmek ve hakem sürecinden geçirmek için Türk veya yabancı hakemleri belirlemek.

e) Sempozyum yönergesinde değişiklik yapma teklifinde bulunmak ve buna ilişkin hazırlıkları yapmak.

Madde 8. Düzenleme Kurulunun Oluşumu

Düzenleme Kurulu ilgili yıl için sempozyumu üstlenen Maliye Bölümünün Başkanı tarafından belirlenen öğretim elemanlarından oluşur. Düzenleme Kurulu Başkanı Maliye Bölümü Başkanı veya uygun göreceği bir öğretim üyesidir. Sempozyuma katkı sağlanması açısından Düzenleme Kurulunda farklı kurumlardan üyeler yer alabilir.

Madde 9. Düzenleme Kurulunun Yetki ve Görevleri

Düzenleme Kurulunun yetki ve görevleri şunlardır:

a) Bilim Kurulu toplantılarını zamanında ve uygun ortamda gerçekleştirmek.

b) Sempozyum ile ilgili düzenlemelerin koordinasyonunu sağlamak.

c) Sempozyumun düzenleneceği yeri belirlemek ve organizasyonunu yapmak.

ç) Sunulacak bildirilerin konularına göre oturumların programını oluşturmak ve oturum başkanlarını kıdem esasına göre teklif ederek belirlemek.

d) Sempozyumun sekretarya hizmetlerini (yazışma, bildirilerin sınıflandırılması, sempozyum web sayfası vb.) yürütmek.

e) Yapılan sempozyum verilerini (katılımcı sayısı, organizasyon bilgileri, bildirilere ilişkin veriler, gelir ve gider dökümü vb.) Genel Kurulun bilgisine sunmak.

f) Editörlü sempozyum bildiri kitabı, editörlü Türkçe kitap ve İngilizce uluslararası kitabı yayımlamak.

g) Genel Kurul ve Bilim Kurulunda alınan diğer kararları uygulamak.

Madde 10. Sempozyumu Düzenleyecek Üniversitenin Belirlenmesi

Bir sonraki yıl sempozyumu düzenleyecek üniversite, ilgili bölümde yeterli sayıda öğretim üyesi ve yardımcısının bulunması da dikkate alınarak Genel Kurulda her yıl yapılan oylamayla belirlenir. Genel Kurulun kararı nihaidir. Beklenmedik durumlarda Bilim Kurulu gerekli karar ve tedbirleri alabilir.

Madde 11. Sempozyum Takviminin Belirlenmesi

Sempozyum Bilim Kurulunun ilk toplantısında sempozyum takvimi şu başlıklar altında belirlenir:

a) Sunulacak bildiriler için çağrıda bulunulması.

b) Sunulacak bildirilerin özetlerinin gönderilmesi.

c) Sunulacak bildirilerin değerlendirilmesi ve açıklanması.

ç) Sempozyum tarihlerinin açıklanması.

d) Başvuru ve kayıt işlemlerinin yapılması.

e) Sempozyum programının hazırlanması ve duyurulması.

f) Sempozyumda bildirilerin sunulması ve tartışılması.

g) Sunulan bildirilerin tam metinlerinin gönderilmesi.

h) Gönderilen tam metin bildirilerin kör hakem sürecinden geçirilmesi.

k) Editörlü sempozyum bildiri kitabının yayımlanması.

l) Editörlü Türkçe kitabın ve İngilizce uluslararası kitabın yayımlanması.

Madde 12. Sempozyum Çağrısında Bulunulması

Sempozyum Bilim Kurulunun ilk toplantısından sonra, sempozyum çağrı metni Düzenleme Kurulu tarafından ilgili bölüm başkanlıklarına duyurulur ve sempozyum internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca bu çağrı konuyla ilgili kamu kurumlarına ve yurt dışındaki bilim insanlarına da yapılır.

Sempozyum çağrısında sempozyumun nerede ve ne zaman yapılacağına, sempozyum ana konusunun ne olduğuna, bildiri metinlerinin ne zamana kadar gönderileceğine ve sempozyum takvimine yer verilir.

Madde 13. Sempozyum Özet Bildirilerinin Gönderilmesi

Sempozyumda sunulmak üzere Türk veya yabancı Maliye Bilim İnsanları ile ilgili alanda çalışan üst düzey kamu görevlileri özet bildiri gönderebilir. Bir kişinin en fazla iki özet bildiride ismi geçebilir. Ancak bir kişi sadece bir adet bildiri sunabilir. Yurt içinden gönderilen ortak çalışmalarda birinci ismin Maliye Bilim İnsanları listesinde yer alması şarttır. Sunulacak bildirilerin dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Bildirinin sunumu Türkçe ise Türkçe ve İngilizce; İngilizce ise sadece İngilizce özet bildiri metni gönderilir.

Madde 14. Sempozyum Özet Bildirilerinin Yazımı

Sempozyum özet bildirileri, bilimsel etik kurallarına uygun olarak toplam 300-500 sözcük arasında yazılır.

Özet bildirilerde çalışmanın amacı, kullanılacak yöntem ve verisi, elde edilecek bulgular ve sonuçlara yer verilir.

Özet bildiride anahtar kelimelere yer verilir, ancak jel kodları, alt başlıklar ve kaynakça gösterilmesine gerek yoktur.

Madde 15. Sempozyum Tam Metin Bildirilerinin Yazımı

Sempozyum tam metin bildirilerinin bilimsel etik kurallarına uygun olarak kaynakça hariç toplam 1.500-2.000 sözcük arasında yazılır.

Bildirilerde bildiri metni Türkçe ise Türkçe öz ve İngilizce abstract, İngilizce ise sadece İngilizce abstract bulunur. Türkçe öz’ün altında 3–6 Türkçe anahtar kelimeye, İngilizce abstract’ın altında 3–6 İngilizce keywords ve çalışmanın alanıyla ilgili 2–3 JEL Koduna yer verilir.

Ayrıca bildirilerde giriş, ana metin, sonuç ve kaynakça kısımları bulunur. Bildirilerde metin içi atıf yöntemi (APA) kullanılır. Atıfta parantez içinde yazarların soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası belirtilir. Bildiri metninde yer verilecek tüm tablo, şekil ve grafikler kendi içinde sıra numarası ile numaralandırılır. Bildiri metninin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik kaynakçaya yer verilir.

Madde 16. Sempozyum Özet Bildirilerinin Değerlendirilmesi

Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen özet bildiriler; yazar(lar)ın ad ve kurumları açıklanmadan, numaralandırılarak ve kör hakem usulüne uygun şekilde Bilim Kurulunda sempozyum konularına uygunluğu ve bilimsel yeterlilik açısından değerlendirilir veya hakem sürecinden geçirilir. Sempozyumda sunulması uygun görülen bildiriler sempozyum web sayfasından duyurulur ve yazar(lar)ına e-posta ile “Kabul Mektubu” gönderilir.

Madde 17. Sempozyum Panel Konusu ve İşleyişi

Sempozyum panel konusu, maliye bölümlerinden alınan öneriler de dikkate alınarak Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu tarafından belirlenebilir. Belirlenen panel konusuna göre davet edilecek panelistler Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulunca tespit edilir ve sempozyum web sayfasından duyurulur.

Madde 18. Sempozyum Bildirilerinin Sunulması

Sempozyumda sunulacak bildirilerin dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Sempozyum bildirilerinin sunumu 15 – 20 dakika içinde yapılır. Bildiri sahipleri kendi oturumundan 15 dakika önce salonda bulunur ve sunumla ilgili hazırlıklarını yapar. Eğer görsel bir sunum hazırlanacaksa Microsoft Power Point programı kullanılmalıdır. Bildiriler sunulduktan sonra değerlendirme, yorum ve sorular kısmına yer verilir.

Ortak bildiride yazarlardan biri sorumlu yazar olarak belirlenir. Bu yazar bildirinin gönderilmesinden, kabul süreciyle ilgili diğer yazarların bilgilendirilmesinden ve kabul edilen bildirinin sunumundan sorumludur. Sunum masasında sorumlu yazarın adı yer alır.

Madde 19. Genç Maliyeciler Oturumu

Sempozyumda genç maliyecilerin sunum yapma becerilerinin geliştirilmesi, yapmış oldukları tez, makale veya proje çalışmalarının tartışılması ve önerilerin değerlendirilmesi, aralarında işbirliği ve bilgi paylaşımına zemin oluşturulması için “Genç Maliyeciler Oturumu” düzenlenir. Üniversitelerde maliye alanında yüksek lisans veya doktora yapan öğretim elemanları genç maliyeci olarak kabul edilir. Bu oturumda sunulan ortak bildirilerde birinci isim yazarın genç maliyeci olması ve sunumun da bu kişi tarafından yapılması şarttır.

Madde 20. Yayın Etiği ve Sorumlulukları

Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics – COPE) tarafından belirlenen etik ilke ve sorumlulukları; yayıncı, editör, hakemler, yazarlar ve okuyuculardan oluşan tüm taraflardan beklenen etik davranış standartlarını kabul etmektedir.

Yayıncının Etik Sorumlulukları;

Yayıncı bildirileri açık erişim olarak sunulmasını sağlamaktadır. Editörlerin belirlenmesinden sorumludur ve seçilen editörlerin bağımsızlıklarını korumak için denetimler yapmaktadır. Yayımlanan bildirilerin telif haklarını korumaktadır.

Editörlerin Etik Sorumlulukları;

Bildiri kitaplarında yayımlanan bildiri/kitap bölümleri ile ilgili süreçlerin yönetilmesi, geliştirilmesi ve yayın kalitesinin artırılması, paydaşlarla görüş alışverişi yapılması, etik ve yayın politikalarının korunmasından sorumludur. Bu sorumluluklarını yerine getirirken tarafsızlık ve gizliliğin sağlanması ile telif hakkı ihlali ve iThenticate programı aracılığıyla intihallerin önlenmesi için maksimum çaba sarf eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları;

Bildirilerin hakem süreciyle ilgili olarak kör hakemlik ilkesi uygulanmaktadır. Bu kapsamda hakemlere yazarların isimleri veya kurumları bildirilmez ve yazarlara hakemlerin kimliği açıklanmaz.

Ayrıca hakemler sadece kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili makaleleri incelemekten; bunu yaparken tarafsızlık, gizlilik ilkelerine dikkat ederek, eleştirilerde görgü kurallarına uygun olmayan ifadelerden kaçınarak, yapıcı bir dille ve kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmekten sorumludurlar.

Yazarların Etik Sorumlulukları;

Yazarların özgün bildirileri kabul edilmektedir. Başka bir etkinlikte sunulmuş veya yayımlanmış bir çalışma International Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye’ye gönderilemez.

Yazarlar YÖK tarafından Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde de açıklanan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” olarak kabul edilen intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık ve diğer etik ihlallerine dikkat ederek bildirilerini hazırlamaktan sorumludurlar. Etik ihlallerinin denetimi re’sen ya da şikayet üzerine her zaman editörler tarafından yapılabilir.

Madde 21. Sempozyum Bildiri Kitabının Yayınlanması

Sempozyumda sunumu yapılan bildiriler, Düzenleme Kurulu Başkanı ve/veya üyeleri editörlüğünde tanınmış ulusal/uluslararası bir yayınevi tarafından ve ISBN numarası alınmış bir Bildiriler Kitabı‘nda (Proceedings Book) elektronik ortamda yayımlanır. Bildiriler Kitabı‘nda sadece tam metin bildirilerin İngilizcesine yer verilir. Bildiriler Kitabı‘nda yayımlanan tam metin bildirilerin telif hakları, Sempozyumda bildiri sunan kişilere (yazarlara) aittir.

Madde 22. Diğer Yayın İmkanları

Sempozyumda sunulan bildiriler, yapılan katkılar ve geri bildirimlere göre geliştirilerek makale veya kitap bölümü olarak yayımlanabilir. Makale veya kitap bölümleri bilimsel etik ve sempozyum web sayfasındaki kurallara uygun olarak toplam 5.000-9.000 sözcük arasında yazılır. Makale veya kitap bölümlerinde metin Türkçe ise Türkçe öz ve İngilizce abstract, İngilizce ise sadece İngilizce abstract bulunur. Türkçe öz’ün altında 3–6 Türkçe anahtar kelimeye, İngilizce abstract’ın altında 3–6 İngilizce keywords ve çalışmanın alanıyla ilgili 2–3 JEL Koduna yer verilir.

Ayrıca makale veya kitap bölümlerinde giriş, ana metin, sonuç ve kaynakça kısımları bulunur. Bu çalışmalarda metin içi atıf yöntemi (APA) kullanılır. Atıfta parantez içinde yazarların soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası belirtilir. Makale veya kitap bölümlerinde yer verilecek tüm tablo, şekil ve grafikler kendi içinde sıra numarası ile numaralandırılır. Makale veya kitap bölümü metinlerinin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik kaynakça kısmına yer verilir.

Yazar(lar)ının tercihlerine göre makale veya kitap bölümleri, aşağıdaki yayın çeşitlerinden birinde kullanılabilir:

  1. Makale: TRDizin ve Uluslararası alan indekslerinde taranan International Journal of Public Finance (IJPF) Dergisinde makale olarak yayımlanır.

Yayıncılığı Uluslararası Maliye Sempozyumu/Türkiye tarafından yapılan IJPF Dergisi (E-ISSN: 2548-0499), maliye alanında özgün araştırmalar yayımlayan; maliye teorisi, mali iktisat, mali hukuk ile bütçe ve mali planlama konularına özel vurgu yapan, kör hakemli ve açık erişimli bir uluslararası e-dergidir. Dergimizde makale yayımlamayı tercih eden yazarların başvurularını https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijpf web sayfası üzerinden yapmaları gerekir.

  1. İngilizce Uluslararası Kitapta Bölüm: Düzenleme Kurulu Başkanı ve/veya üyeleri editörlüğünde tanınmış uluslararası yayınevi tarafından yayımlanan ve ISBN numarası alınmış bir İngilizce Uluslararası Kitapta bölüm olarak yayımlanır. İngilizce Uluslararası Kitaba bölüm gönderen kişiler, kitapta bölüm yayımlanmasına ilişkin telif haklarını yayınevine devretmiş sayılırlar.

İngilizce Uluslararası Kitapta yayımlanacak bölümler sadece İngilizce yazılır. Gönderilen metinler Editör(ler) veya uzmanlık alanı dikkate alınarak belirlenen Türk veya yabancı hakemler tarafından kör hakem sürecinden geçirilerek değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda “yayınlanabilir” veya “düzeltilerek yayınlanabilir” bulunan çalışmalar proofreading/editing hizmetinden geçirildikten sonra yayımlanır. Proofreading/editing hizmetinin bedeli kitap bölümü yazarları tarafından ödenir.

  1. Türkçe Ulusal/Uluslararası Kitapta Bölüm: Düzenleme Kurulu Başkanı ve/veya üyeleri editörlüğünde tanınmış ulusal/uluslararası bir yayınevi tarafından yayımlanan ve ISBN numarası alınmış bir Türkçe Ulusal/Uluslararası Kitapta bölüm olarak yayımlanır. Türkçe Ulusal/Uluslararası Kitaba bölüm gönderen kişiler, kitapta bölüm yayımlanmasına ilişkin telif haklarını yayınevine devretmiş sayılırlar.

Türkçe Ulusal/Uluslararası Kitapta yayımlanacak bölümler Türkçe veya İngilizce yazılabilir. Gönderilen metinler Editör(ler) veya uzmanlık alanı dikkate alınarak belirlenen Türk veya yabancı hakemler tarafından kör hakem sürecinden geçirilerek değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonucunda “yayınlanabilir” veya “düzeltilerek yayınlanabilir” bulunan çalışmalar düzenleme sürecinden geçirildikten sonra yayımlanır.

Madde 23. Yürürlük

Bu Yönerge Genel Kurulun 29.10.2022 tarihinde yapılan toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle eski yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 24. Yürütme

Bu Yönergenin hükümleri konularına göre Bilim Kurulu ile Düzenleme Kurulu tarafından yürütülür.